Volleyball 17/18 Kat. A

1. Spieltag - 24.10.2017 bis 24.10.2017
24.10.2017  Kerzers 1 - Chršje Rapperswil 1  _ : _
24.10.2017  Kerzers 1 - Siselen-Finsterhennen 1  _ : _
24.10.2017  Kerzers 1 - Chršje Rapperswil 1  _ : _
24.10.2017  Chršje Rapperswil 1 - Siselen-Finsterhennen 1  _ : _
24.10.2017  Kerzers 1 - Siselen-Finsterhennen 1  _ : _
24.10.2017  Chršje Rapperswil 1 - Siselen-Finsterhennen 1  _ : _

Spielfrei: Orpund  Kallnach 1  Nidau 1  Siselen-Finsterhennen 2  

2. Spieltag - 02.11.2017 bis 02.11.2017
02.11.2017  Kerzers 1 - Kallnach 1  _ : _
02.11.2017  Kerzers 1 - Orpund  _ : _
02.11.2017  Kerzers 1 - Kallnach 1  _ : _
02.11.2017  Kallnach 1 - Orpund  _ : _
02.11.2017  Kerzers 1 - Orpund  _ : _
02.11.2017  Kallnach 1 - Orpund  _ : _

Spielfrei: Siselen-Finsterhennen 1  Chršje Rapperswil 1  Nidau 1  Siselen-Finsterhennen 2  

3. Spieltag - 07.11.2017 bis 07.11.2017
07.11.2017  Siselen-Finsterhennen 1 - Nidau 1  _ : _
07.11.2017  Siselen-Finsterhennen 1 - Orpund  _ : _
07.11.2017  Siselen-Finsterhennen 1 - Nidau 1  _ : _
07.11.2017  Nidau 1 - Orpund  _ : _
07.11.2017  Siselen-Finsterhennen 1 - Orpund  _ : _
07.11.2017  Nidau 1 - Orpund  _ : _

Spielfrei: Kerzers 1  Chršje Rapperswil 1  Kallnach 1  Siselen-Finsterhennen 2  

4. Spieltag - 14.11.2017 bis 14.11.2017
14.11.2017  Siselen-Finsterhennen 1 - Siselen-Finsterhennen 2  _ : _
14.11.2017  Siselen-Finsterhennen 1 - Kallnach 1  _ : _
14.11.2017  Siselen-Finsterhennen 1 - Siselen-Finsterhennen 2  _ : _
14.11.2017  Siselen-Finsterhennen 2 - Kallnach 1  _ : _
14.11.2017  Siselen-Finsterhennen 1 - Kallnach 1  _ : _
14.11.2017  Siselen-Finsterhennen 2 - Kallnach 1  _ : _

Spielfrei: Kerzers 1  Chršje Rapperswil 1  Orpund  Nidau 1  

5. Spieltag - 30.11.2017 bis 30.11.2017
30.11.2017  Chršje Rapperswil 1 - Siselen-Finsterhennen 2  _ : _
30.11.2017  Chršje Rapperswil 1 - Orpund  _ : _
30.11.2017  Chršje Rapperswil 1 - Siselen-Finsterhennen 2  _ : _
30.11.2017  Siselen-Finsterhennen 2 - Orpund  _ : _
30.11.2017  Chršje Rapperswil 1 - Orpund  _ : _
30.11.2017  Siselen-Finsterhennen 2 - Orpund  _ : _

Spielfrei: Kerzers 1  Siselen-Finsterhennen 1  Kallnach 1  Nidau 1  

6. Spieltag - 11.12.2017 bis 11.12.2017
11.12.2017  Chršje Rapperswil 1 - Nidau 1  _ : _
11.12.2017  Chršje Rapperswil 1 - Kallnach 1  _ : _
11.12.2017  Chršje Rapperswil 1 - Nidau 1  _ : _
11.12.2017  Nidau 1 - Kallnach 1  _ : _
11.12.2017  Chršje Rapperswil 1 - Kallnach 1  _ : _
11.12.2017  Nidau 1 - Kallnach 1  _ : _

Spielfrei: Kerzers 1  Siselen-Finsterhennen 1  Orpund  Siselen-Finsterhennen 2  

7. Spieltag - 19.12.2017 bis 19.12.2017
19.12.2017  Kerzers 1 - Siselen-Finsterhennen 2  _ : _
19.12.2017  Kerzers 1 - Nidau 1  _ : _
19.12.2017  Kerzers 1 - Siselen-Finsterhennen 2  _ : _
19.12.2017  Siselen-Finsterhennen 2 - Nidau 1  _ : _
19.12.2017  Kerzers 1 - Nidau 1  _ : _
19.12.2017  Siselen-Finsterhennen 2 - Nidau 1  _ : _

Spielfrei: Siselen-Finsterhennen 1  Chršje Rapperswil 1  Orpund  Kallnach 1  

8. Spieltag - 16.01.2018 bis 16.01.2018
16.01.2018  Siselen-Finsterhennen 1 - Siselen-Finsterhennen 2  _ : _
16.01.2018  Siselen-Finsterhennen 1 - Nidau 1  _ : _
16.01.2018  Siselen-Finsterhennen 1 - Siselen-Finsterhennen 2  _ : _
16.01.2018  Siselen-Finsterhennen 2 - Nidau 1  _ : _
16.01.2018  Siselen-Finsterhennen 1 - Nidau 1  _ : _
16.01.2018  Siselen-Finsterhennen 2 - Nidau 1  _ : _

Spielfrei: Kerzers 1  Chršje Rapperswil 1  Orpund  Kallnach 1  

9. Spieltag - 22.01.2018 bis 22.01.2018
22.01.2018  Siselen-Finsterhennen 1 - Kallnach 1  _ : _
22.01.2018  Siselen-Finsterhennen 1 - Chršje Rapperswil 1  _ : _
22.01.2018  Siselen-Finsterhennen 1 - Kallnach 1  _ : _
22.01.2018  Kallnach 1 - Chršje Rapperswil 1  _ : _
22.01.2018  Siselen-Finsterhennen 1 - Chršje Rapperswil 1  _ : _
22.01.2018  Kallnach 1 - Chršje Rapperswil 1  _ : _

Spielfrei: Kerzers 1  Orpund  Nidau 1  Siselen-Finsterhennen 2  

10. Spieltag - 01.02.2018 bis 01.02.2018
01.02.2018  Chršje Rapperswil 1 - Nidau 1  _ : _
01.02.2018  Chršje Rapperswil 1 - Orpund  _ : _
01.02.2018  Chršje Rapperswil 1 - Nidau 1  _ : _
01.02.2018  Nidau 1 - Orpund  _ : _
01.02.2018  Chršje Rapperswil 1 - Orpund  _ : _
01.02.2018  Nidau 1 - Orpund  _ : _

Spielfrei: Kerzers 1  Siselen-Finsterhennen 1  Kallnach 1  Siselen-Finsterhennen 2  

11. Spieltag - 27.02.2018 bis 27.02.2018
27.02.2018  Kerzers 1 - Orpund  _ : _
27.02.2018  Kerzers 1 - Siselen-Finsterhennen 1  _ : _
27.02.2018  Kerzers 1 - Orpund  _ : _
27.02.2018  Orpund - Siselen-Finsterhennen 1  _ : _
27.02.2018  Kerzers 1 - Siselen-Finsterhennen 1  _ : _
27.02.2018  Orpund - Siselen-Finsterhennen 1  _ : _

Spielfrei: Chršje Rapperswil 1  Kallnach 1  Nidau 1  Siselen-Finsterhennen 2  

12. Spieltag - 05.03.2018 bis 05.03.2018
05.03.2018  Kerzers 1 - Siselen-Finsterhennen 2  _ : _
05.03.2018  Kerzers 1 - Chršje Rapperswil 1  _ : _
05.03.2018  Kerzers 1 - Siselen-Finsterhennen 2  _ : _
05.03.2018  Siselen-Finsterhennen 2 - Chršje Rapperswil 1  _ : _
05.03.2018  Kerzers 1 - Chršje Rapperswil 1  _ : _
05.03.2018  Siselen-Finsterhennen 2 - Chršje Rapperswil 1  _ : _

Spielfrei: Siselen-Finsterhennen 1  Orpund  Kallnach 1  Nidau 1  

13. Spieltag - 13.03.2018 bis 13.03.2018
13.03.2018  Kerzers 1 - Nidau 1  _ : _
13.03.2018  Kerzers 1 - Kallnach 1  _ : _
13.03.2018  Kerzers 1 - Nidau 1  _ : _
13.03.2018  Nidau 1 - Kallnach 1  _ : _
13.03.2018  Kerzers 1 - Kallnach 1  _ : _
13.03.2018  Nidau 1 - Kallnach 1  _ : _

Spielfrei: Siselen-Finsterhennen 1  Chršje Rapperswil 1  Orpund  Siselen-Finsterhennen 2  

14. Spieltag - 26.03.2018 bis 26.03.2018
26.03.2018  Orpund - Siselen-Finsterhennen 2  _ : _
26.03.2018  Orpund - Kallnach 1  _ : _
26.03.2018  Orpund - Siselen-Finsterhennen 2  _ : _
26.03.2018  Siselen-Finsterhennen 2 - Kallnach 1  _ : _
26.03.2018  Orpund - Kallnach 1  _ : _
26.03.2018  Siselen-Finsterhennen 2 - Kallnach 1  _ : _

Spielfrei: Kerzers 1  Siselen-Finsterhennen 1  Chršje Rapperswil 1  Nidau 1  

Tabelle
    Sp. Pkt.   Pkt.    Diff.
Siselen-Finsterhennen 2  0   0:0    0
Nidau 1  0   0:0    0
Kallnach 1  0   0:0    0
Orpund  0   0:0    0
Chršje Rapperswil 1  0   0:0    0
Siselen-Finsterhennen 1  0   0:0    0
Kerzers 1  0   0:0    0